Contact

  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1

นางธัชชญา ประจันตะเสน

โทรศัพท์ : 099-398-3222

E-mail : tach.rich@gmail.com

ID Line : tumtum2208

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ นายเฉลิมชัย ศรีประไพ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 114 total views

Home

กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล..

ขออภัยค่ะ กำลังปรับปรุงระบบ…

ปรับปรุงข้อมูล ล่าสุด เมื่อวันที่ 25/1/2562

 98 total views