รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค. 61 (1)

1 / 2


ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เลขที่วุฒิบัตร ดาวน์โหลด
1 นายจาตุรนต์   ดอนเหนือ บ้านห้วยยาง 199 ดาวน์โหลด
2 นางสาวจิราวรรณ   แสวงผล อนุบาลบ้านบึง 200 ดาวน์โหลด
3 นางฐิตาพร   เจริญงามทรัพย์ อนุบาลบ้านบึง 201 ดาวน์โหลด
4 นางสาวเยาวเรศ   ธนะนู อนุบาลบ้านบึง 202 ดาวน์โหลด
5 นางสาวชนมน   รังสีสวัสดิ์ อนุบาลบ้านบึง 203 ดาวน์โหลด
6 นางสาวณัฐชา   ดาหลวงมาตร อนุบาลบ้านบึง 204 ดาวน์โหลด
7 นางสาวเมลดา(ดุจเดือน) ศรสีดา อนุบาลบ้านบึง 205 ดาวน์โหลด
8 นางสาวพิมพ์ชนก   ฟอพิมาย อนุบาลบ้านบึง 206 ดาวน์โหลด
9 นางสาวขวัญชนก   โปร่งจิต อนุบาลบ้านบึง 207 ดาวน์โหลด
10 นางสาวสมฤทัย   คิมูระ อนุบาลบ้านบึง 208 ดาวน์โหลด
11 นางสาวรัตติยา   เชื้อทอง อนุบาลบ้านบึง 209 ดาวน์โหลด
12 นางสาวนริศรา   โอชาพงศ์ อนุบาลบ้านบึง 210 ดาวน์โหลด
13 นางสาวพิมพ์ชนก  บุญสมทบ บ้านหนองปลาไหล 211 ดาวน์โหลด
14 นายชนะชัย   คูพรมมี วัดหนองยาง 212 ดาวน์โหลด
15 นายอมรฤทธิ์   เนื่องลา วัดหนองยาง 213 ดาวน์โหลด
16 นางศิวพร   ออมอด บ้านหนองเขิน 214 ดาวน์โหลด
17 นางเฟื่องฟ้า   คันทะมาต บ้านหนองเขิน 215 ดาวน์โหลด
18 นายวิศวะ   หมื่นจิตร บ้านหนองเขิน 216 ดาวน์โหลด
19 นางอุษณี   มากพูน บ้านเขาแรต 217 ดาวน์โหลด
20 นางสาวรมย์ยุพา  พุ่มพวง บ้านเขาแรต 218 ดาวน์โหลด
21 นางสาวชนิกานต์   ปัญจเวทีกุล บ้านมาบไผ่ 219 ดาวน์โหลด
22 นางสาวสุภาวดี   บัวผา บ้านมาบไผ่ 220 ดาวน์โหลด
23 นางสาวสุนีย์   สติพา บ้านเกาะไม้แหลม 221 ดาวน์โหลด
24 นายกฤษฎิ์   นิรุตติศาสตร์ บ้านมาบกรูด 222 ดาวน์โหลด
25 นางสาวมนฤทัย   สุจริต บ้านมาบกรูด 223 ดาวน์โหลด
26 นางสาวรุจาภรณ์   ลักษณะดี บ้านหนองชาก 224 ดาวน์โหลด
27 นางสาวอรอุมา   แก้วคำ บ้านหนองชาก 225 ดาวน์โหลด
28 นางสาวปรียานุช   ทับหนองฮี บ้านหนองชาก 226 ดาวน์โหลด
29 นางสาวสใบพร   วอทอง บ้านหนองชาก 227 ดาวน์โหลด
30 นางสาวญาณิศา   แสงแก้ว บ้านหนองชาก 228 ดาวน์โหลด
31 นางสาววรัญญา   จันทร์มี บ้านหนองชาก 229 ดาวน์โหลด
32 นางสาวณัฎฐณิชชา   ธนูถนัด วัดหนองบอนแดง 230 ดาวน์โหลด
33 นายนิติธร   ทั่งทอง บ้านมาบไผ่ 231 ดาวน์โหลด
34 นางสาวณัฐรินทร์   เกรียงสินสุรนาท บ้านห้วยยาง 232 ดาวน์โหลด
35 นายนิเวช   วามะชาติ บ้านโป่ง 233 ดาวน์โหลด
36 นางสาวอุณาโลม   พุ่มสุข บ้านเขาดิน 234 ดาวน์โหลด
37 นายพงศกร   แสงเพิ่ม อนุบาลบ้านบึง 235 ดาวน์โหลด
38 นางสาวนิลาวัลย์   นวลภักดี อนุบาลบ้านบึง 236 ดาวน์โหลด
39 นางสาวกิติยาพร   พงศ์แพทย์ อนุบาลบ้านบึง 237 ดาวน์โหลด
40 นางสาววีรนุช   ลีเลิศ วัดหนองยาง 238 ดาวน์โหลด
41 นายกิตติวัฒน์   ปัญตะยัง บ้านตาลดำ 239 ดาวน์โหลด
42 นางสาวนภัสวรรณ   อร่ามเรือง บ้านเนินโมก 240 ดาวน์โหลด
43 นางสาวชนากานต์   วิกรานต์วาณิช บ้านเนินโมก 241 ดาวน์โหลด
44 นางสาวสุกัญญา  เหลือชม บ้านเนินโมก 242 ดาวน์โหลด
45 ว่าที่ ร.ต.วาสุกรี   สิงห์สา บ้านเนินโมก 243 ดาวน์โหลด
46 นายภาณุวัฒน์   ส่องสว่าง บ้านป่าแดง 244 ดาวน์โหลด
47 นางสาวบุษยพัชร์   สนธิมูล บ้านป่าแดง 245 ดาวน์โหลด
48 นางสาวภาวินี   แซ่หรือ วัดเขาไผ่ 246 ดาวน์โหลด
49 นางสาววนัธญา   พร้อมฉัตร วัดเขาไผ่ 247 ดาวน์โหลด
50 นางสาววดีลักษณ์   จันทิมา วัดเขาไผ่ 248 ดาวน์โหลด

1 / 2

122 total views, 1 views today