Contact

  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
  • นางธัชชญา ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มฯ โทรศัพท์ : 099-398-322
  • E-mail : tach.rich@gmail.com ID Line : tumtum2208

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ นายเฉลิมชัย ศรีประไพ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

 224 total views,  2 views today