รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (2562)-1

ที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 นางเตือนใจ ไหวดี วัดสำนักบก ดาวน์โหลด
2 นางสาวจรรยาภรณ์ พรมมงคล วัดนาเขื่อน ดาวน์โหลด
3 นางสาวรัตน์สุวรรณ ยอดพรหม บ้านห้วยมะระ ดาวน์โหลด
4 นางสาวสุมาลี เจริญผล บ้านช่องมะเฟือง ดาวน์โหลด
5 นางสาวปทิตตา ผ่องใส บ้านห้วยมะไฟ ดาวน์โหลด
6 นางสาวศศิธร นครอินทร์ วัดอรุณรังษี ดาวน์โหลด
7 นางสุพัตรา สุระสิทธิ์ บ้านหนองเขิน ดาวน์โหลด
8 นางสาวจันทร์จิรา ตาลีบุตร วัดราษฎร์สโมสร ดาวน์โหลด
9 นางสาวนัฐชา สุโน วัดราษฎร์สโมสร ดาวน์โหลด
10 นางสาววรรณา ทับอาษา วัดดอนดำรงธรรม ดาวน์โหลด
11 นางสุนิสา ฟอกสันเทียะ วัดธรรมนิมิตต์ ดาวน์โหลด
12 นางสาวปนิทัสน์ ไชยหะนาม อนุบาลบาลบึง ดาวน์โหลด
13 นางสาวธนาวรรณ  ปวงคำ บ้านห้วยสาลิกา ดาวน์โหลด
14 นางสาวปัทมา  คุยบุตร อนุบาลบ้านบึง ดาวน์โหลด
15 นางสาวณัฐชา ดาหลวงมาตร อนุบาลบ้านบึง ดาวน์โหลด
16 นางฐิตาพร เจริญงามทรัพย์ อนุบาลบ้านบึง ดาวน์โหลด
17 นางสาวปิยะวรรณ มีบุญ อนุบาลบ้านบึง ดาวน์โหลด
18 นางสาวรสสุคนธ์ จันทร์ดวงดี อนุบาลบ้านบึง ดาวน์โหลด
19 นางสาวชุติมา สุวรรณ์อ่อน อนุบาลบ้านบึง ดาวน์โหลด
20 นางสาวศิริพร บุญทรัพย์ อนุบาลบ้านบึง ดาวน์โหลด
21 นางสาววิชชุดา ดีกร อนุบาลบ้านบึง ดาวน์โหลด
22 นางสาวพัชรินทร์ ถิรสุวรรณ อนุบาลบ้านบึง ดาวน์โหลด
23 นางสาวชนมน รังสีสวัสดิ์ อนุบาลบ้านบึง ดาวน์โหลด
24 นางสาวกัญญาณัฐ  ตะวันคำ บ้านหนองไผ่แก้ว ดาวน์โหลด
25 นางสาวศศิธร  หงษ์ศรี บ้านหนองไผ่แก้ว ดาวน์โหลด
26 นางสาวนิลเนตร พลลาภ บ้านหมื่นจิต ดาวน์โหลด
27 นางสาวสุพัตรา ดวงดารา บ้านห้วยกะปิ ดาวน์โหลด
28 นางสาวชลธิชา  พังทุย วัดเขาไผ่ ดาวน์โหลด
29 นางสาวณัฏฐณิชชา  ธนูถนัด วัดหนองบอนแดง ดาวน์โหลด
30 นางสาวนงนุช  จิตสว่าง วัดหนองบอนแดง ดาวน์โหลด
31 นางสาวหทัยภัทร  ฆารพันธุ์ บ้านห้างสูง ดาวน์โหลด
32 นางสาวศิริวรรณ ทองก่ำ บ้านห้างสูง ดาวน์โหลด
33 นางสาวฉันทนา  กองทอง บ้านเขาดิน ดาวน์โหลด
34 นางสาวภัทรดา ทุมกิ่ง บ้านเขาดิน ดาวน์โหลด
35 ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน  ชินวงษ์ บ้านหนองผักหนาม ดาวน์โหลด
36 นางสาวชุติกาญจณ์  ทองทับ วัดท้องคุ้ง ดาวน์โหลด
37 นางสาวศิริพร บุญประคม วัดบุญญราศรี ดาวน์โหลด
38 นางสาวสร้อยสุดา เขื่อนปัญญา วัดบุญญราศรี ดาวน์โหลด
39 นางสาวสำเนียง  โตพังเทียม บ้านชากพุดซา ดาวน์โหลด
40 นางสาวกันตา  ประชาธรรม วัดท้องคุ้ง ดาวน์โหลด

หน้าถัดไป  41-77 >>

  • ข้อมูลไม่ถูกต้อง ติดต่อ กล่องข้อความด้านล่าง
    หรือติดต่อกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ โทรศัพท์ 038-272062 ต่อ 113

 954 total views,  2 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *