รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตร โครงการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ รุ่นที่ 1

เลขที่ชื่อสกุลโรงเรียนดาวน์โหลด
363นางสาวจันทกาญจน์เสาวคนธ์บ้านไร่ไหหลำดาวน์โหลด
364นางกรรณิการ์ขวัญยืนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีดาวน์โหลด
365นางสาวจุฑามาศจันทนาบ้านปากคลองโรงนาคดาวน์โหลด
366นางดลใจโชตะนาบ้านปากคลองโรงนาคดาวน์โหลด
367นางจริญญาคำเทศบ้านปากคลองโรงนาคดาวน์โหลด
368นางสาวกฤติกายี่วาศรีบ้านห้วยกะปิดาวน์โหลด
369นางสาวอนงค์รอดโสภาบ้านแหลมแท่นดาวน์โหลด
370นางวันทนาเจริญรัตน์บ้านแหลมแท่นดาวน์โหลด
371นางนัฐนันท์ปัญญาบ้านแหลมแท่นดาวน์โหลด
372นางสาวภาสวรรณรัตน์ปิติพัฒน์พระตำหนักมหาราชดาวน์โหลด
373นางเครือทิพย์อินทนูพระตำหนักมหาราชดาวน์โหลด
374นางสาวพัชรินทร์สร้อยสนวอนนภาศัพท์ดาวน์โหลด
375นางสาวกฤษณีทองเจียมวอนนภาศัพท์ดาวน์โหลด
376นางทัศนีย์จันทร์อุดมวอนนภาศัพท์ดาวน์โหลด
377นางสาวจุฑารัตน์วีระสกุลวัดตาลล้อมดาวน์โหลด
378นายประเสริฐพูลสวัสดิ์วัดเตาปูนดาวน์โหลด
379นางสาวนวลจันทร์พุ่มพวงวัดเตาปูนดาวน์โหลด
380นางวราภรณ์โชติช่วงวัดเตาปูนดาวน์โหลด
381นางสาวพลอยรัตน์เปี่ยมประโคนวัดบางเป้งดาวน์โหลด
382นางสมพงษ์คำขจรวัดบางเป้งดาวน์โหลด
383นางแพรวพรอุดมทรัพย์วัดบางเป้งดาวน์โหลด
384นางสาว​วิภา​ภรณ์ทองภูธรณ์วัดราษฎร์​ศรัทธา​ดาวน์โหลด
385นางสาว​พัชชาดังดีวัดราษฎร์​ศรัทธา​ดาวน์โหลด
386นางบุญ​ญาพรแสงสุขวัดราษฎร์​ศรัทธา​ดาวน์โหลด
387นางสาวรัชดาวดีโถชารีวัดเสม็ดดาวน์โหลด
388นางแดนสรวงพิพัฒน์นภาพรวัดเสม็ดดาวน์โหลด
389นางสาวอุษายิ้มพัฒน์วัดใหม่เกตุงามดาวน์โหลด
390นางสาวสุภาพรปรัชญาเดชากุลวัดใหม่เกตุงามดาวน์โหลด
391นางสาวกมลชนกศรัทธาวัดใหม่เกตุงามดาวน์โหลด
392นางอารีรัตน์มังดินดำบ้านหนองเขินดาวน์โหลด
393นางสาวพรไพลินสายทองคำบ้านห้วยกะปิดาวน์โหลด
394นายเมธาวีเรืองหิรัณกูลวัดธรรมนิมิตต์ดาวน์โหลด
395นางสุจินดาลีลาเชี่ยวชาญกุลวัดผาสุการามดาวน์โหลด
396นางสาวสุชาดาสายดวงวัดผาสุการามดาวน์โหลด
397นางสาวดวงรัตน์อินทร์อุดมวัดผาสุการามดาวน์โหลด
398นางสาวกนกวรรณพิทักษ์นราธรรมวัดผาสุการามดาวน์โหลด
399นายธีรชัยสุทธิ์สนธ์อนุบาลวัดอรัญญิกาวาสดาวน์โหลด
400นางอ้อมเดือนศรีเสนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสดาวน์โหลด
401นางสุนันทามีประสงค์อนุบาลวัดอรัญญิกาวาสดาวน์โหลด
402นางสาวมุทิตาแสนโกฏิชุมชนวัดหนองรีดาวน์โหลด
403นางสาวทิวาพรรอญศึกชุมชนวัดหนองรีดาวน์โหลด
404นายชนินทรคำมีบ้านช่องมะเฟืองดาวน์โหลด
405นางสาวอรอุมาใจห้าวบ้านช่องมะเฟืองดาวน์โหลด
406นางสาวสิริพรธรรมปรีชาบ้านช่องมะเฟืองดาวน์โหลด
407นายสมทรงวงใหญ่บ้านวังตะโกดาวน์โหลด
408นางสาวสุวิมลกันทะราชบ้านวังตะโกดาวน์โหลด
409นางสาวพินนภาสารภาพบ้านวังตะโกดาวน์โหลด
410นางสาวนิรวรรณพันหอมบ้านสวนอุดมวิทยาดาวน์โหลด
411นางสาวธันยกานต์ชีแก้วบ้านสวนอุดมวิทยาดาวน์โหลด
412นางสมคะเนกระจ่างบ้านสวนอุดมวิทยาดาวน์โหลด
413นางวิไลรัตน์คชชารุ่งโรจน์บ้านสวนอุดมวิทยาดาวน์โหลด
414นางวิภารัตน์ธานีวัฒน์บ้านสวนอุดมวิทยาดาวน์โหลด
415นางปวีณาศรีพงษ์บ้านสวนอุดมวิทยาดาวน์โหลด
416นางเบญจมาศอุนทสูรย์บ้านสวนอุดมวิทยาดาวน์โหลด
417นางธีรภรณ์สุวรรณโชติบ้านสวนอุดมวิทยาดาวน์โหลด
418นางสุชาดาคงศิริบ้านหนองตะโกดาวน์โหลด
419นางสาวศศิธรศุขสุเหิมบ้านหนองตะโกดาวน์โหลด
420นางสาวลัดดาบุญศรีบ้านหนองตะโกดาวน์โหลด
421นางสาวณัฐกฤตาสวัสดีบ้านหนองตะโกดาวน์โหลด
422นางสาวยุวดี​สำลีขาวบ้านหัวโกรกดาวน์โหลด
423นางสาวศิริลักษณ์กิติพิศาลกุลบ้านหัวโกรกดาวน์โหลด
424นางสาววิภาเครืออาษาบ้านหัวโกรกดาวน์โหลด
425นางสาวโศรยาน้ำเงินอนุบาลชลบุรีดาวน์โหลด
426นางสาววิภารัตน์​ศรีแก้วอนุบาลชลบุรีดาวน์โหลด
427นางบุญมา​โรจน์ศิริวุฒิกุลอนุบาลชลบุรีดาวน์โหลด
428นางสาวกนิษฐาตุ้มปี่สุวรรณอนุบาลวัดช่องลมดาวน์โหลด
429นางสุรีรัตน์สมจิตต์อนุบาลวัดอุทยานนทีดาวน์โหลด
430นางสาววิไลรัตน์ธรรมพิทักษ์บ้านห้วยสาลิกาดาวน์โหลด
431นางหทัยรัตน์ศรีประไพนาป่ามโนรถดาวน์โหลด
432นางสาววลัยกรสีหาเสนวัดดอนดำรงธรรมดาวน์โหลด
433นางสาวปิยภรณ์ถาอินวัดดอนดำรงธรรมดาวน์โหลด
434นางสาวคำพรเลไธสงวัดดอนดำรงธรรมดาวน์โหลด
435นางสาวพิราภรณ์กลิ่นลำดวนวัดท้องคุ้งดาวน์โหลด
436นางสาวดาราวรรณเชื้อเวียง วัดท้องคุ้งดาวน์โหลด
437นางสาวเกศรินพันธุมวรรณวัดท้องคุ้งดาวน์โหลด
438นางสาวรัตนาสืบศรีวัดนาเขื่อนดาวน์โหลด
439นางอลิษาจ้อยสีดาวัดนาเขื่อนดาวน์โหลด
440นางสาวลภัสนันท์ธนพัฒหิรัณย์วัดบุญญราศรีดาวน์โหลด
441นางสาวสุรีย์รัตน์อมรมณีกุลวัดราษฎร์สโมสรดาวน์โหลด
442นางสาวยอดอนงค์จงใจหาญกล้าวัดราษฎร์สโมสรดาวน์โหลด
443นางสาวธิดาแก้วรุ่งแสงวัดราษฎร์สโมสรดาวน์โหลด
444นายประเทืองพลรัตน์วัดศรีพโลทัยดาวน์โหลด
445นางสาวปัทมาน่าชมวัดศรีพโลทัยดาวน์โหลด
446นางนุชอนงค์สุขกลิ่นวัดศรีพโลทัยดาวน์โหลด
447นางสาวอัยรินทร์นิยมกล้าวัดสำนักบกดาวน์โหลด
448นางสาวสุดใจสุขผ่องวัดสำนักบกดาวน์โหลด
449นางสาวศิริพรศรีโยธาวัดสำนักบกดาวน์โหลด
450นางพยงค์จันทโรทัยอนุบาลพุทธยาคมดาวน์โหลด
451นางดวงขวัญเพียรมนูพิพัฒน์อนุบาลพุทธยาคมดาวน์โหลด
452นางสาวฉันธนานิกรประเสริฐอนุบาลพุทธยาคมดาวน์โหลด
453นางกาญจนาภู่ไพบูลย์อนุบาลพุทธยาคมดาวน์โหลด
454นางสาวกาญจนานามาอนุบาลพุทธยาคมดาวน์โหลด
455นายศึกษาภูหนองโองอนุบาลวัดอู่ตะเภาดาวน์โหลด
456นางสาวศิริมาศรัตนะอนุบาลวัดอู่ตะเภาดาวน์โหลด
457นางสาววรษมนยอดเพชรอนุบาลวัดอู่ตะเภาดาวน์โหลด
458นางสาวกิติญาแก้วสว่างอนุบาลวัดอู่ตะเภาดาวน์โหลด
459นางสาวประภากรชาติสุวรรณวัดท้องคุ้งดาวน์โหลด
460นางสาวอรทัยสากรวัดท้องคุ้งดาวน์โหลด
461นางสาวประกายเขียวพันธ์วัดท้องคุ้งดาวน์โหลด
462นางทิพมาศแท่งทองคำวัดท้องคุ้งดาวน์โหลด
463นางขวัญตาบุญเลี้ยงวัดท้องคุ้งดาวน์โหลด
464นางสาวพนิดาเวียงหนองหว้าวัดท้องคุ้งดาวน์โหลด
465นางสาววนาลีชาวป่าวัดท้องคุ้งดาวน์โหลด
466นางสาวกัลยาสวัสดีวัดท้องคุ้งดาวน์โหลด
467นางสาวกุลวีเพ็ญเจริญวัดท้องคุ้งดาวน์โหลด
468นางสาวขวัญจิตเปียมปราณีวัดท้องคุ้งดาวน์โหลด

ข้อมูลไม่ถูกต้อง ติดต่อ กล่องข้อความด้านล่าง
หรือติดต่อกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ โทรศัพท์ 038-272062 ต่อ 113

 320 total views,  2 views today

หนึ่งความเห็นบน “รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตร โครงการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ รุ่นที่ 1”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *