รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตร โครงการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ รุ่นที่ 2

เลขที่ชื่อสกุลโรงเรียนดาวน์โหลด
469 นายสงกรานต์ นันทวัฒนากูล บ้านหนองบอนแดง ดาวน์โหลด
470นางสาวสุนีย์สติพาเกาะไม้แหลมดาวน์โหลด
471นางสาวสุกัญญาสุวรรณีเกาะไม้แหลมดาวน์โหลด
472นางสาวอัญจนาศรีใสบ้านเขาดินดาวน์โหลด
473นางสาววัชวรรณขวัญสกุลบ้านเขาดินดาวน์โหลด
474นางไพลินสามบุญลือบ้านเขาแรตดาวน์โหลด
475นางสาววาสนาสารศิริบ้านโป่งดาวน์โหลด
476นางสาวชญาดารัศมีงามบ้านโป่งดาวน์โหลด
477นางสาวกรภฏกิมกัวบ้านโป่งดาวน์โหลด
478นางสาวอรวรรยาศิริรัตน์บ้านมาบกรูดดาวน์โหลด
479นางพิศเรณูรัตนวิจารณ์บ้านมาบกรูดดาวน์โหลด
480นางปริณดาลิขิตตระกูลบ้านมาบกรูดดาวน์โหลด
481นางสาวสุภาวดีบัวผาบ้านมาบไผ่ดาวน์โหลด
482นางสาวกุลวินันท์ธงชัยโรจน์สุลบ้านมาบไผ่ดาวน์โหลด
483นางลิดารัศมีงามบ้านมาบไผ่ดาวน์โหลด
484นางสุมณฑาทองปนบ้านหนองชากดาวน์โหลด
485นส.ลำเภาศรีสุขบ้านหนองชากดาวน์โหลด
486นางสาวจิราพรมั่นเจริญบ้านหนองซ้ำซากดาวน์โหลด
487นางสาวชนาภัทรนันทะบุตรบ้านหนองปลาไหลดาวน์โหลด
488นางธันยนันทน์สุวิมลธนายศบ้านหนองปลาไหลดาวน์โหลด
489นางธนพรกระจ่างบ้านหนองปลาไหลดาวน์โหลด
490นางสาววนิดาทาระศักดิ์บ้านห้วยมะไฟดาวน์โหลด
491นางเตือนใจชัยสวัสดิ์บ้านห้วยมะไฟดาวน์โหลด
492นายจเรมากทรัพย์บ้านห้วยยางดาวน์โหลด
493นางพรทิพย์ผาดสุวรรณบ้านห้วยยางดาวน์โหลด
494นางจิราพรนาคภูมิบ้านห้วยยางดาวน์โหลด
495นางสาวหยาดรุ่งแสงสุโทบ้านหนองชากดาวน์โหลด
496นางอุทิศอินธิปัญญาวัดหนองยางดาวน์โหลด
497นางรุ่งกานต์วีระพันธุ์วัดหนองยางดาวน์โหลด
498นางสาวศิริพร​ตันติพลพันธ์อนุบาลบ้านบึง​ดาวน์โหลด
499นางสาวเมลดา​ศรสีดาอนุบาลบ้านบึง​ดาวน์โหลด
500นางสาวพรศิริ​กิจเกษตรกุลอนุบาลบ้านบึงดาวน์โหลด
501นางสาวณัฐรุจาเผือกโสภาอนุบาลบ้านบึงดาวน์โหลด
502นางปุณยวีร์​พราหมณ์พิทักษ์อนุบาลบ้านบึงดาวน์โหลด
503นางสาวสาวิตรีศรีชมเชยอนุบาลบ้านบึงดาวน์โหลด
504นางสำอางค์กนะกาศัยวัดหนองบอนแดงดาวน์โหลด
505นางวรันยาโคตรภักดีอนุบาลชลบุรีดาวน์โหลด
506นางสาวรมย์ยุพาพุ่มพวงบ้านเขาแรตดาวน์โหลด
507นางสาวพิชญาปรีชารัตน์บ้านเขาแรตดาวน์โหลด
508นางสาวพนิดาเสาทองอนุบาลชลบุรีดาวน์โหลด
509นางสุกฤตารัชตะวรรณชุมชนบ้านหัวกุญแจดาวน์โหลด
510นางสาวศิวาพรหินกอกชุมชนบ้านหัวกุญแจดาวน์โหลด
511นางสาวรุ่งทิวาทองแพรวชุมชนบ้านหัวกุญแจดาวน์โหลด
512นางสาวพรทิพย์คำกายปรงชุมชนบ้านหัวกุญแจดาวน์โหลด
513นางสาวทิพย์รัตน์สุระคนธ์ชุมชนบ้านหัวกุญแจดาวน์โหลด
514นางศิริรัตน์ทรงทับทิมชุมชนบ้านหัวกุญแจดาวน์โหลด
515นางจินดาไพรินทร์ชุมชนบ้านหัวกุญแจดาวน์โหลด
516นางขวัญจิตต์บุญเกิดชุมชนบ้านหัวกุญแจดาวน์โหลด
517นางสุกันยาสิงห์ผดุงศักดิ์ชุมชนบ้านอ่างเวียนดาวน์โหลด
518นางสาวศศิวิมลจิตพูลผลชุมชนบ้านอ่างเวียนดาวน์โหลด
519นางสาวปราณีมนประภากมลชุมชนบ้านอ่างเวียนดาวน์โหลด
520นางสาวนภัสสรแซ่ซื้อบ้านเนินโมกดาวน์โหลด
521นางสาวนภัสวรรณอร่ามเรืองบ้านเนินโมกดาวน์โหลด
522นางสาวช่อผกาดอกแขมกลางบ้านเนินโมกดาวน์โหลด
523นายอภิชาติเผือกนรินทร์บ้านบึงกระโดนดาวน์โหลด
524นางสาวรุ่งนภากิจวนาวรรณบ้านป่าแดงดาวน์โหลด
525นางวัชรีภรณ์ธนะกูลบริภัณฑ์บ้านป่าแดงดาวน์โหลด
526นางสาวปิยะนุชแย้มปราศัยบ้านป่ายุบดาวน์โหลด
527นางสาวจันทร์เพ็ญลออรัตนาวงศ์บ้านป่ายุบดาวน์โหลด
528นางนงนุชบุญลือบ้านป่ายุบดาวน์โหลด
529นางจริยาไตรศรบ้านป่ายุบดาวน์โหลด
530นางสาวศิริพรบุญส่งบ้านมาบคล้าดาวน์โหลด
531นางนารีรัตน์แสงอรุณบ้านมาบลำบิดดาวน์โหลด
532นางพรศรีกองศรีบ้านมาบลำบิดดาวน์โหลด
533นางสุวภาทวีทรัพย์บ้านโสมดาวน์โหลด
534นางสาวแทนใจช่องจอหอบ้านหนองปรือดาวน์โหลด
535นางปริดาจารุเนตรบ้านหนองปรือดาวน์โหลด
536นางสาวกัลยารัตน์โชคทิพย์รัตนกุลบ้านหนองไผ่แก้วดาวน์โหลด
537นางสาววรรณภาแสนทวีสุขบ้านหมื่นจิตดาวน์โหลด
538นางสาวขวัญนภาจิตร์สมบ้านหมื่นจิตดาวน์โหลด
539นางวันดีสังข์ทองบ้านหมื่นจิตดาวน์โหลด
540นางสาวสุนีรัตน์จันทร์รักวัดเขาไผ่ดาวน์โหลด
541นางสาวสุดารัตน์จันทร์วัดเขาไผ่ดาวน์โหลด
542นางสาววรรณภาประจวบโชควัดคลองใหญ่ดาวน์โหลด
543นายชูชัยบุญชูวัดหนองชันจันทนารามดาวน์โหลด
544นางสาวศรัญญาบุตรสีใสวัดหนองน้ำเขียวดาวน์โหลด
545นางสาววรัชญาก๋าเร็ววัดหนองน้ำเขียวดาวน์โหลด
546นางจิตตาธาดาคุณากรวัดหนองน้ำเขียวดาวน์โหลด
547นางสาวกฤติยาผลไพบูลย์วัดอรุณรังษีดาวน์โหลด
548นางสาวสุภาวดีแสนบัวอนุบาลบ้านบึงดาวน์โหลด
549นางสาวสรวีย์ทองคำอนุบาลบ้านบึงดาวน์โหลด
550นางสาววรรณภา​พะหาญชุมชนบ้านคลองพลูดาวน์โหลด
551นางสาวนุชนภางค์​ลิ้มภักดีชุมชนบ้านคลองพลูดาวน์โหลด
552นางวีรญา​ช้างสารชุมชนบ้านคลองพลูดาวน์โหลด
553นางสาวพรรณิกาเบ้าเพิ้งบ้านคลองตะเคียนดาวน์โหลด
554นางสาวประภัสสรพันธ์พัฒน์บ้านคลองตะเคียนดาวน์โหลด
555นางรัตนาวรรณจันทราชบ้านคลองตะเคียนดาวน์โหลด
556นางสาวอภิญญาศรีนามบ้านคลองสิบแปดดาวน์โหลด
557นางสาวเนาวรัตน์หิงห้อยทองบ้านคลองสิบแปดดาวน์โหลด
558นางสาวชลลดาเงาะจันทราบ้านคลองสิบแปดดาวน์โหลด
559นายนทีรุ่งเรืองบ้านชากนาดาวน์โหลด
560นางอารีรัตน์อินทรวิชัยบ้านท่าจามดาวน์โหลด
561นางรุ่งทิพย์สมประสงค์บ้านท่าจามดาวน์โหลด
562นางทวีวงษ์บุญจันทร์บ้านท่าจามดาวน์โหลด
563นางสาวสำออยเทพสวัสดิ์บ้านหนองประดู่ดาวน์โหลด
564นางสาววิลาวรรณจรูญผลบ้านหนองผักหนามดาวน์โหลด
565นางสาววิชุดาสุวิมลบ้านหนองเสือช้างดาวน์โหลด
566นางสาวทิราภรณ์วุฒิมานพบ้านห้วยมะระดาวน์โหลด
567นายอุทัยทาตุ่นใจบ้านห้างสูงดาวน์โหลด
568นางสาวปาริฉัตรพิลามาตร์บ้านห้างสูงดาวน์โหลด
569นางชลลดาเกตุวัตถาบ้านห้างสูงดาวน์โหลด
570นางสาวปัทมาสุณาวงศ์วัดเฉลิมลาภดาวน์โหลด
571นางสาวศิราภรณ์อยู่หล้าวัดเฉลิมลาภดาวน์โหลด
572นายจีรศักดิ์ประยงค์ขำวัดเฉลิมลาภดาวน์โหลด
573นางสาวอิศราภรณ์การีอนุบาลหนองใหญ่ดาวน์โหลด
574นางสมพิศวันศรีอนุบาลหนองใหญ่ดาวน์โหลด
575นางกาญจนาวรีพุฒซ้อนอนุบาลหนองใหญ่ดาวน์โหลด

ข้อมูลไม่ถูกต้อง ติดต่อ กล่องข้อความด้านล่าง
หรือติดต่อกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ โทรศัพท์ 038-272062 ต่อ 113

 317 total views,  1 views today